5

Kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu lub pożyczki?

Kwestia przedawnienia kredytów i pożyczek budzi liczne pytania zarówno wśród kredytobiorców, jak i wierzycieli. Aby dokładnie zrozumieć ten proces oraz konsekwencje z nim związane, warto przyjrzeć się definicji oraz specyfice rodzajów umów, których dotyczy.

Czym jest przedawnienie w kontekście kredytów i pożyczek?

Przedawnienie to proces prawny, po upływie którego wierzyciel traci prawo do domagania się spłaty długu od dłużnika w drodze postępowania sądowego. Ważne jest jednak podkreślenie, że przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia samej umowy ani zobowiązania, a jedynie ogranicza możliwość jego egzekwowania przez wierzyciela.

Jak długo trwa proces przedawnienia?

W Polsce dominują dwa główne terminy przedawnienia dla kredytów i pożyczek:

3 lata – dotyczy to przede wszystkim roszczeń wynikających z umów kredytu lub pożyczki udzielonych przez instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe. Termin ten liczony jest od dnia, w którym dana rata stała się wymagalna. Jeśli chodzi o całą umowę kredytową, przedawnienie następuje po 3 latach od dnia wymagalności ostatniej raty.

6 lat – ten okres dotyczy pożyczek udzielonych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, czyli tzw. pożyczek prywatnych. Warto zaznaczyć, że ten okres jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym mijał termin spłaty zobowiązania.

Czy są sytuacje, które mogą przerwać bieg przedawnienia?

Tak, istnieją okoliczności, które mogą przerwać bieg przedawnienia. Jednym z najczęstszych przykładów jest podjęcie działań sądowych przez wierzyciela w celu dochodzenia roszczenia. Również zawarcie ugody sądowej może wpłynąć na wydłużenie terminu przedawnienia.

Podsumowanie

Proces przedawnienia kredytów i pożyczek jest istotnym elementem prawnym, który każdy kredytobiorca powinien znać. Chociaż przedawnienie ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń przez wierzyciela, nie oznacza to, że zobowiązanie przestaje istnieć. Dlatego też, zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę pożyczkową czy kredytową, warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami, w tym z okresem przedawnienia.

Kontakt z ekspertem